Anunţ de angajare

angajare

CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu – Scoate la concurs 1(unu) post de Electrician în cadrul Biroului Tehnic, Administrativ, Auto, IT, – perioadă nedeterminată-din cadrul CN APDF SA Giurgiu, în următoarele condiții:

Condiții specifice:

 1. Studii medii;

 2. Să fie calificat în meseria de electrican întreținere și reparații instalații și echipamente electrice;

 3. Vechimea în meseria de electrician întreținere și reparații instalații și echipamente electrice minim 3 ani;

 4. Constituie avantaj calificarea în meseria de lăcătuș mecanic și/sau instalator.

 5. Să nu aibă antecedente penale;

Acte necesare:Originale și copii

 1. Cerere participare concurs;

 2. Originalul și copia actului de identitate(CI/BI, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz);

 3. CV model European (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);

 4. Original și copie carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă;

 5. Original și copii a documentelor care atestă studiile efectuate;

 6. Cazier judiciar în original;

 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;

(actele originale vor fi prezentate în vederea conformității copiilor cu acestea)

Bibliografie:

HG nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare.

‘’Normativ pentru proiectarea , execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor’’, indicativ I 7-2011, aprobat prin Ordinul MDRTnr.2741/2011, cap.4.’’Protecția pentru asigurarea securității’’, cap.5 ‚’’Alegerea și montarea echipamentelor electrice’’, cap.6.’’Protecția structurilor împotriva trăsnetelor, cap.8.’’Verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și a sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor cap.9.’’Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice’’, -pct.9.1, 9.2, 9.3.1, 9.4.

-NSPM 65 pentru transporturi și distribuția energiei electrice

-NSSM 111 –norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale, aprobate prin Ordinul nr.463/2001.

-Legea 319/2006 a securității si sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare.

-Legea privind apărarea împotriva incendiilor 307/2006.

Procedura de recrutare și selecție va consta în susținerea următoarelor probe: scris și practic și va avea loc în data de 22.07.2021, ora 1100 la sediul central al CN APDF SA Giurgiu, Sos.Portului, Nr.1, Giurgiu.

Dosarele de concurs se depun la sediul CN APDF SA Giurgiu – Biroul Management Resurse Umane Salarizare, până la data de 19.07.2021, ora 1200, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare la sediul CN APDF SA Giurgiu, telefon:0246213003

Director General

Luiza Mihaela Haschka


Publicat  :  iulie 7, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare