Anunţ de angajare

anunturi-angajare-oferte-de-munca-angajam

CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu – Scoate la concurs 1(unu) post de Inginer Constructor – Biroul Dezvoltareperioadă nedeterminată-din cadrul CN APDF SA Giurgiu, în următoarele condiții:

Condiții specifice:

  1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

  2. Vechime în specialitatea studiilor – minim 10 ani;

  3. Vechimea în muncă în domeniu– minim 10 ani;

  4. Utilizare PC și aplicații soft de specialitate(pachet Office, Internet, SEAP);

Acte necesare:Originale și copii

1.Cerere participare concurs;

2.Originalul și copia actului de identitate(CI/BI, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz);

3.CV model European (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);

4.Original și copie carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă;

5.Original și copii a documentelor care atestă studiile efectuate;

6.Cazier judiciar în original;

7.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;

(actele originale vor fi prezentate în vederea conformității copiilor cu acestea

Bibliografie:

HG nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare.

-Ordonanța nr. 22/1999 (privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum şi desfășurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare), modificată şi completată ulterior;

-Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr.51/1996 privind probarea regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacității cu modificările și completările ulterioare;

Procedura de recrutare și selecție va consta în susținerea următoarelor probe: scris și interviu și va avea loc în data de 10.08.2021, ora 1100 la sediul central al CN APDF SA Giurgiu, Sos.Portului, Nr.1, Giurgiu.

Dosarele de concurs se depun la sediul CN APDF SA Giurgiu – Biroul Management Resurse Umane Salarizare, până la data de 06.08.2021, ora 1200, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare la sediul CN APDF SA Giurgiu, telefon:0246213003

Director General

Luiza Mihaela Haschka


Publicat  :  iulie 27, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare