Anunt public

anunt-public1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Instituatia Primariei Stanesti , Sat Stanesti, Str. Primariei , nr.5 , Judetul Giurgiu ,tel/fax -0246 235107,
e-mail :stanestiprimaria@yahoo.com , C.I.F. 5123772
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica , în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie inchiriate : teren arabil extravilan cu suprafata totala de 93 ha situat pe teritoriul Comunei Gogosari, T 157 = 37 ha; T 158 = 51ha; T 161 = 5ha ce apartine Domeniului Privat al Com. Stanesti conform HCL nr. 46/12.12.2022 si in baza temeiului legal OUG nr. 57/03.07.2019, spre inchiriere.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere la sediul institutiei , registratura Primariei Comunei Stanesti, Str. Primariei , nr.5, Judetul Giurgiu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Registratura Primariei Comunei Stanesti , Str. Primariei , nr.5, Judetul Giurgiu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind codul administrativ,
50 lei care achită în numerar la casieria Primăriei Comunei Stanesti , str.Primariei , nr.5, Jud. Giurgiu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor – 20.01.2023, ora 14,00
4. Informaţii privind ofertele:  Primaria Comunei Stanesti ,Sat Stanesti, Str. Primariei , nr.5, Judetul Giurgiu.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.02.2023 , ora 12,00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Stanesti ,Str. Primariei , nr.5 , Judetul Giurgiu.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun intr-un singur exemplar , in doua plicuri sigilate –unul exterior si unul interior, pentru fiecare suprafata.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
02.02.2023 , ora 10,00 Primaria Stanesti, Sat Stanesti, Str. Primariei , nr.5 , Comuna Stanesti, Judetul Giurgiu .
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu , Giurgiu , str. Episcopiei , nr. 13, judetul Giurgiu , telefon/fax 0246/217492, e-mail:registratura_tr@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.01.2023
PRIMAR ,
MITREA DANUT PETRISOR


Publicat  :  ianuarie 14, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare