ANUNT LICITATIE CONCESIONARE TEREN EXTRAVILAN-BALTA PESTRA

anunt-public

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Comunei Bulbucata cu sediul în Bulbucata, cod postal 087030, strada Nichifor Crainic nr. 70, județul Giurgiu, cod fiscal 5123659, telefon 0246275312, fax: 0246275433, e-mail: clbulbucatagr@yahoo.com, persoana de contact Moraru Alexandra, tel. 0767744802.
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan numit Balta Pestra, proprietate privată a Comunei Bulbucata, în suprafaţă de 5.228 mp, situat în extravilanul Comunei Bulbucata, judeţul Giurgiu, tarla 22, având categoria de folosinţă ape stătătoare, cu număr cadastral 32476, înscris în Cartea Funciară nr.32476.
Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.41 din data de 12.05.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Bulbucata.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura, comuna Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei, ce se achită cu numerar la casieria Comunei Bulbucata
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2023, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.06.2023 ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.06.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Bulbucata, strada Nichifor Crainic nr. 70, judeţul Giurgiu.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, oraşul Giurgiu, strada Episcopiei, nr. 13, judeţul Giurgiu, telefon/fax: 0246212725, e-mail: tr-giurgiu-info@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.05.2023.

PRIMAR,
LUCIA ANDREI


Publicat  :  mai 22, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare