Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren domeniul PUBLIC

anunt-public

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

PRIMARIA COMUNEI TOPORU , CUI 5123705

Com. Toporu, judetul Giurgiu

Tel. 0246/236107, fax: 0246/236107, e-mail: primariatoporu@gmail.com

Persoana de contact : Mirela Marinescu , secretar general al UAT Toporu, tel. 0734735000

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spatiu comercial sala 1 si 3 , magazie + grup sanitar cu suprafata utila de 53,3 mp si teren aferent 120 mp situat administrativ in satul Toporu, comuna Toporu, pe strada Principala, nr. 149, apartinand domeniului public, cu destinatia farmacie

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din data de 25.02.2021

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Toporu

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretar general al UAT Toporu , adresa com. Toporu, judetul Giurgiu

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

  • documentatia de atribuire – 50 lei;

  • taxa de participare la licitatie – 100 lei , se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Toporu

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.03.2021, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

Ofertele se depun , în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data şi ora. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii contractante;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conţine oferta propriu – zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.03..2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Toporu, judetul Giurgiu adresa Str. Principala, nr.35

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

23.03.2021, ora 12.00, la sediul Primăria comunei Toporu

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Giurgiu , cu sediul în Giurgiu , str. Episcopiei, nr. 13, tel/fax 0374093347 , email: registratura-tr@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:02 .03.2021Publicat  :  martie 2, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare