Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren domeniul PRIVAT

anunt-licitatie-460x460

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

PRIMARIA COMUNEI TOPORU , CUI 5123705

Com. Toporu, judetul Giurgiu

Tel. 0246/236107, fax: 0246/236107, e-mail: primariatoporu@gmail.com

Persoana de contact : Mirela Marinescu , secretar general al UAT Toporu, tel. 0734735000

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: suprafata de 121,057 ha teren arabil , compus din: in T 66 P 538 suprafata de 31,057 ha, in T 7 P 65 suprafata de 80 ha si in T 23/1 P 193 suprafata de 10 ha, , apartinand domeniului privat , cu destinatia de exploatare ca teren agricol, pentru cultivare cereale. Inchirierea se face conform prevederilor art. 332-348 din OUG nr. 57/2019 si HCL nr. 10 din 23.03.2021

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul institutiei

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretar general al UAT Toporu , adresa com. Toporu, judetul Giurgiu. Telefon 0246/236107

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:

  • documentatia de atribuire – 50 lei/exemplar , care se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Toporu

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.04.2021, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.04..2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Toporu, Toporu, Str. Principala, nr.35, judetul Giurgiu

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

16.04.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei comunei Toporu

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Giurgiu , cu sediul în Giurgiu , str. Episcopiei, nr. 13, tel/fax 0374093347 , email: registratura-tr@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

25.03.2021


Publicat  :  martie 26, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare