ANUNT DE LICITATIE

anunt-licitatie-460x460

Informatii generale:
Autoritatea contractanta – Consiliul Local Prundu/Primaria comunei Prundu, cu sediul in comuna Prundu, judetul Giurgiu, str. Primariei, nr.1, judetul Giurgiu, tel 0246245117, fax.0246245120. Cod de identificare fiscala 5123640, e-mail: primaria_prundu@yahoo.com.
Informatii contract: concesionare teren intravilan arabil. Procedura de atribuire a contractului de concesiune: licitatie publica.
Informatii, documente de atribuire
Ofertantii interesati pot depune o solicitare, in vederea obtinerii documentatiei de atribuire, la sediul Primariei comunei Prundu.
Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Primariei Prundu, Compartiment Achizitii Publice;
Costul documentatiei de atribuire: 100 lei, achitati numerar la casieria autoritatii contractante;
Termenul limita pentru depunerea solicitarilor de clarificari: 18.07.2019, ora 16.00.
Informatii privind ofertele; ofertele se depun la sediul institutiei.
4.1 Termen limita pentru depunerea ofertelor 19.07.2019 ora 12.00.
4.2 Adresa la care se depun ofertele: sediul Primariei Prundu, com. Prundu, jud. Giurgiu.
4.3 Ofertele se vor depune intr-un exemplar.
5. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 19.07.2019 ora 14.00, la sediul autoritatii contractante
Criteriul de atribuire a contractului de concesiune: Cel mai mare pret ofertat.
Depunere contestatii: sediul autoritatii contractante.
Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii. 24.06.2019.

PRIMAR,
Ing. Corbea Catalin


Publicat  :  iunie 27, 2019

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare