Anunţ de angajare

anunturi-angajare-oferte-de-munca-angajam

CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu – Scoate la concurs 1(unu) post de Șef birou – Biroul Achiziții, Evidența Materialelorperioadă nedeterminată-din cadrul CN APDF SA Giurgiu, în următoarele condiții:

Condiții specifice:

 1. Studii superioare;

 2. Vechime în domeniul achizițiilor publice – minim 3 ani;

 3. Vechimea în muncă – minim 5 ani;

 4. Atestat – Expert achiziții publice;

 5. Utilizare PC și aplicații soft de specialitate(pachet Office, Internet, SEAP);

Acte necesare:Originale și copii

 1. Cerere participare concurs;

 2. Originalul și copia actului de identitate(CI/BI, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz);

 3. CV model European (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);

 4. Original și copie carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă;

 5. Original și copii a documentelor care atestă studiile efectuate;

 6. Cazier judiciar în original;

 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;

(actele originale vor fi prezentate în vederea conformității copiilor cu acestea)

Bibliografie:

HG nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea nr.99/19.05.2016 – privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr.394/02.06.2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și modificările ulterioare;

-Legea nr.101/19.05.2016 – privind remediile si căile de atac în materie de atribuirea contractelor de achizite publică a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a contestațiilor;

Procedura de recrutare și selecție va consta în susținerea următoarelor probe: scris și interviu și va avea loc în data de 26.07.2021, ora 1100 la sediul central al CN APDF SA Giurgiu, Sos.Portului, Nr.1, Giurgiu.

Dosarele de concurs se depun la sediul CN APDF SA Giurgiu – Biroul Management Resurse Umane Salarizare, până la data de 22.07.2021, ora 1200, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare la sediul CN APDF SA Giurgiu, telefon:0246213003

Director General

Luiza Mihaela Haschka


Publicat  :  iulie 7, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare