ANUNŢ

anunt-licitatie-460x460

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Unitatea administrative teritorială Letca Nouă, cod fiscal:5123713., Comuna Letca Nouă, județul Giurgiu, strada Primariei, nr. 26, telefon/fax: 0246/260015 e-mail letcanouaprimaria@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren intravilan, domeniul privat 10963 mp, situat în comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, spaṭiu ce aparține domeniului privat al comunei Letca Nouă,cu nr,cadastral 30773, fiind intabulat in CF 307703 al UAT Letca Noua județul Giurgiu, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019 si HCL NR.12/18.02.2021

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

– se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

-la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Letca Nouă, județul Giurgiu, strada Primariei, nr.26

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

500 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Letca Nouă.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

05.04.2021, ora 14.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

14.04.2021, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Letca Nouă, județul Giurgiu, Compartimentul Secretariat , strada Primariei,nr.26

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.04.2021 ora10.00, Primăria comunei Letca Nouă, județul Giurgiu, strada,Primariei Nr.26

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Strada Episcopiei, nr. 13 , judetul Giurgiu,tel. 0246212725, fax 0246 / 217.492 e-mail registratura-tr@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

22.03.2021

PRIMAR.

NEGRU MARIAN

 


Publicat  :  martie 22, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare