Anunţ licitaţie publică

anunt-licitatie-460x4601. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Stăneşti , Sat Stăneşti, Str. Primăriei , nr.5 , Judeţul Giurgiu ,tel/fax -0246 235107,
e-mail :stanestiprimaria@yahoo.com , C.I.F. 5123772
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica , în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie inchiriate : teren arabil extravilan cu suprafaţa totală de 72,95 ha situat pe teritoriul Comunei Stăneşti, T126=3,22 ha şi pe teritoriul Comunei Gogoşari, T 44 = 60,71 ha; T 55 = 9,02 ha, ce aparţin Domeniului Privat al Comunei Stăneşti.
Închirierea se face conform HCL nr. 53/06.09.2023 si HCL nr. 82/15.12.2023 şi în baza temeiului legal art.333, art.335 din OUG nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere la sediul instituţiei , registratura Comunei Stăneşti, Str. Primăriei , nr.5, Judeţul Giurgiu.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Registratura Comunei Stănesti , Str. Primariei , nr.5, Judeţul Giurgiu.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind codul administrativ,
50 lei care achită în numerar la casieria Comunei Stăneşti , str.Primăriei , nr.5, Jud. Giurgiu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor – 16.01.2024, ora 12,00
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2024 , ora 08,30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Comuna Stăneşti ,Str. Primăriei , nr.5 , Judeţul Giurgiu.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate –unul exterior şi unul interior, pentru fiecare suprafaţă.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
23.01.2024 , ora 10,00 Primăria Stăneşti, Sat Stăneşti, Str. Primăriei , nr.5 , Comuna Stăneşti, Judeţul Giurgiu .
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu , str. Episcopiei , nr. 13, judeţul Giurgiu , telefon/fax 0246/217492, e-mail:registratura_tr@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.01.2023

Primar,
Mitrea Danuţ-Petrişor


Publicat  :  decembrie 27, 2023

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare