Anunţ concurs

 

anunt-public

PRIMĂRIA COMUNEI STANESTI JUDEŢUL GIURGIU organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de SECRETAR GENERAL concurs organizat in baza art.II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pentru funcția publică de conducere scoasă la concurs durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână , pe durată nedeterminată.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării., respectiv în perioada 30.10.2020-18.11.2020

Concursul se va desfăşura la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI STANESTI Judeţul Giurgiu în data de 02.12.2020 începând cu ora10,00 ,iar probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviul.

Condiţii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească :

1.condiţiile generale prevăzute de art.465 alin 1 din OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respective:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

2. Condiții specifice:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al U.A.T. Stanesti nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Vechime in specialitatea studiilor – 5 ani

Bibliografia:

– Constituţia României , r

-O.U.G. nr.57/2019 –codul administrativ , cu modificarile ulterioare

-Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 202/2002 privind egalitate ade sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă , r2

-Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, r2

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , r

-Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public , cu mofificarile ulterioare

-Legea nr.18/1991 a fondului funciar , r

-H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă , cu mofificarile ulterioare

Dosarul de inscriere

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 și 156 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată :

-copia actului de identitate;

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Conform art. 49 alin. (2) si (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice, iar copiile de pe actele necesare inscrierii se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Primăria com. Stanesti , telefon:0246/235107

PRIMAR,

MITREA DĂNUŢ-PETRIŞOR


Publicat  :  octombrie 30, 2020

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare