ANUNŢ

anunt-public

1. Consiliul Local Letca Nouă, comuna Letca Nouă, strada Primăriei, nr.26, judeţul Giurgiu, tel/fax 0246260015, mail: letcanouaprimaria@yahoo.com,
Cod fiscal 5123713

2. Terenul extravilan cu destinaţie aviaţie utilitară, în suprafaţa de 3,9945 ha, ce aparţine domeniului privat a comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu, intabulat în CF. nr.31283, conform HCL nr.6/21.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 354,

3. Documentaţia de atribuire se regăseşte în caietul de sarcini.
3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la sediul Primăriei Letca Nouă, judeţul Giurgiu.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la compartimentul secretariat din cadrul Primăriei Letca Nouă, comuna Letca Nouă, strada Primăriei, nr.26, judeţul Giurgiu.

3.3. Costul este de 200 lei/exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Letca Nouă.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:23.02.2021, ora 10.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2021 ora 14.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Letca Nouă, comuna Letca Nouă, Compartimentul Secretariat, strada Primăriei, nr. 26, județul Giurgiu.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.03.2021 ora 10.00, Primăria Comunei Letca Noua, Comuna Letca Nouă, strada Primăriei nr. 26, județul Giurgiu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Giurgiu, Strada Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon 0246/217.492, fax 0246/217.492
e-mail: registratura-tr@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
08.02.2021.
PRIMAR
NEGRU MARIAN


Publicat  :  februarie 9, 2021

Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

ziare